ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 จากเวลา 09.00-12.00 น.เปลี่ยนแปลงเป็น เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้อง 959 ชั้น 9 คณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 จากเวลา 09.00-12.00 น.เปลี่ยนแปลงเป็น เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้อง 959 ชั้น 9 คณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 โทรสาร 0-2516-5379