ขอเชิญผู้ฝึกสอนกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Sports Medicine Training:Basic Sport Taping" ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ
ขอเชิญผู้ฝึกสอนกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Sports Medicine Training:Basic Sport Taping"
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท(พร้อมรับผ้าเทปสำหรับการฝึกซ้อม)

สำรองที่นั่งและส่งใบสมัครภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวชนากานต์ แดงด้วง
โทร 02-986-9213 ต่อ 7680


รายละเอียดโครงการใบสมัคร