เมนูหลัก
 
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลาปัจจุบัน: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ฝึกสอนกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Sports Medicine Training:Basic Sport Taping" ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1211 ครั้ง
เรียนเชิญนักกายภาพบาบัดทางการกีฬา และนักกายภาพบาบัดที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 633 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 4639 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าอบรม ในหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 489 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 5309 ครั้ง
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 5877 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ นักบริหารระดับสูง ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟที่สนใจเพิ่มเติมความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เข้าอบรมหลักสูตร "หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2(Thammasat Golf Leadership)"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1702 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา(โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 5698 ครั้ง
แก้ไขแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ (โครงการพิเศษ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1029 ครั้ง
แก้ไขปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1670 ครั้ง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปี 2558 หัวข้อ Development and Integration of Kinesio Taping Method วันที่ 27-28 เมษายน ณ อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 890 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 5387 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการพิเศษ..(เพิ่มเติม)...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1864 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558(โครงการพิเศษ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 5027 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (โครงการพิเศษ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 7225 ครั้ง
ปฎิทินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1344 ครั้ง
ประกาศรายชื่อ ผลการสอบคัดเลือก โครงการรับนักศึกษา ผู้มีความสามารถดีเด่น ทางการกีฬา ในหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬา และสาและสาขาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1540 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการรับนักศึกษา ผู้มีความสามารถดีเด่น ทางการกีฬา ในหลักสูตรศิลบศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1323 ครั้ง
หัวหน้าสาขาวิชา

อ. สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล