เมนูหลัก
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 179 ครั้ง
ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 132 ครั้ง
ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 90 ครั้ง
ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 96 ครั้ง
ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับการบูรณาการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 74 ครั้ง
ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 63 ครั้ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารการวิจัย
ขั้นตอนการส่งเอกสารเข้าเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 170 ครั้ง
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 138 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 142 ครั้ง
อบรมการใช้โปรแกรม wastetrack 01(คุณธีรพัฒน์)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 217 ครั้ง
วช. ประกาศนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ(วิจัย) (1)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 202 ครั้ง
มอก 2677 ร่างมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ฯ 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 191 ครั้ง
ผลกระทบต่อนักวิจัย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 248 ครั้ง
ผนวก-16
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 185 ครั้ง
นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการฯ (2)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 194 ครั้ง
คู่มือการเก็บรักษาวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1425 ครั้ง
ของเสียอันตราย 10 ประเภท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 202 ครั้ง
การใช้งาน cheminvent
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 204 ครั้ง
UN Hazard Identification System usersV6 UN classes
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 190 ครั้ง
Risk_Management_Handbook
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 240 ครั้ง
Risk assessment Risk and Safty phrases
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 196 ครั้ง
Risk assessment Harzard and Precautionary statement MERCK
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 179 ครั้ง
LW Management.ppt [Autosaved](วิทยากร บ.รีไซเคิลเอนจิเนียริ่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 208 ครั้ง
Irritants
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 207 ครั้ง
Introduction to chemical labelling system MErck Regsupport_GHS_Presentation_EN
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 215 ครั้ง
Globally Harmonised system for chemical labelling and classification ghs ST-SG-AC10-30-Rev4e
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 183 ครั้ง
ESPReL-แนวปฏิบัติBook1
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 190 ครั้ง
Chemical storage Table of Incompatible Chemicals
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 238 ครั้ง
Chemical storage Mixed storage of chemical chart MERCK store card
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 187 ครั้ง
Chemical storage Lists of UN numbers and classes from Wikipedia
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 163 ครั้ง
Chemical storage List of all UN number and UN classes
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 222 ครั้ง
Chemical storage incompatibility groups
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 219 ครั้ง
Chemical Storage Guidelines from The CDC
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 181 ครั้ง
Chemical storage Incompatible Chemical Groups 2
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 203 ครั้ง
Additional Formalin-and-Paraformaldehyde
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 180 ครั้ง
Additional doc. Chemical Storage Table Supplement for Chemical Storage Scheme
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 224 ครั้ง
Additional doc School Chemistry Laboratory Safety Guide CDC 2007-107
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 187 ครั้ง
Additional doc Hazard pictogram description from Merck mm_ghs_pocketguide
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 202 ครั้ง
Additional doc for PPE must know from Ansell_8thEditionChemicalResistanceGuide
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 166 ครั้ง
Additional doc for chemical storage chemical compatibility chart
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 192 ครั้ง
Additional doc Flammables-and-Combustibles
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 225 ครั้ง
Additional doc Chemical Incompatibility Table and Storage Recommendations 3
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 201 ครั้ง
Additional doc Acrylamide sop
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 193 ครั้ง
คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 427 ครั้ง
แบบฟอร์มบทคัดย่องานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์(ผศ.ดร.พรพิมล)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 294 ครั้ง
แบบฟอร์มบทคัดย่อการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 279 ครั้ง
แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มธ.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 417 ครั้ง
บทความที่เขียนขึ้นเพื่อให้ระวังวารสารจอมปลอมจาก open access
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1203 ครั้ง
รายชื่อไฟล์วารสารที่สกอ.ยอมรับ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 399 ครั้ง
 
ประมวลภาพกิจกรรม
ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ในงาน “วันนักวิจัย ประจำปี 2558”วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 542 ครั้ง

ฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัยสำหรับ อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 1971 ครั้ง