โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยระบบ EdPEx ครั้งที่ 1

เรื่อง การจัดทำโครงร่างองค์การ (Organizational Profile : OP) สำหรับผู้บริหาร

ปีการศึกษา 2559  ปีงบประมาณ 2560

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 963 (ทันต-สหเวช) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 โทรสาร 0-2516-5379