เมนูหลัก
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับ
แบบฟอร์มประกันคุณภาพการศึกษา
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
แบบฟอร์มสรุปรายงานโครงการ-กิจกรรม
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
Template SAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับภาควิชา/บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 56
ดาวน์โหลด 272 ครั้ง
Template รายงาน ปี 56 / แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล (ระดับคณะ)
ดาวน์โหลด 310 ครั้ง
Template รายงาน ปี 56 / แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล / คำอธิบายรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้ (ระดับภาควิชา/บัณฑิตศึกษา)
ดาวน์โหลด 285 ครั้ง
แบบการขออนุมัติโครงการ
ดาวน์โหลด 418 ครั้ง
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ดาวน์โหลด 300 ครั้ง
Template รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2554
ดาวน์โหลด 387 ครั้ง
เอกสารประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ การดำเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 482 ครั้ง
คู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (ระดับคณะ) ปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 941 ครั้ง
คำอธิบาย/นิยาม ตัวบ่งชี้ มธ. ปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 191 ครั้ง
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557) แก้ไขครั้งที่ 1
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 2604 ครั้ง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00น. ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 667 ครั้ง

ฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 636 ครั้ง

การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 963 (ทันต-สหเวช) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 272 ครั้ง

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ด้วยระบบ EdPEx ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 963 (ทันต-สหเวช) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 184 ครั้ง

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 โทรสาร 0-2516-5379