โครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

df ผล EQC ครั้งที่ 1/2017 เครื่อง XS-800i

เรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1.dfโครงการมาตรฐานทอง จัดการตรวจเสมียร์เลือดให้ 2 ครั้ง ( ครั้งที่ 2 และ 4) ในรอบ 2560 นี้ โดยครั้งแรก จะจัดส่งสไลด์ พร้อมกับตัวอย่าง EQC ครั้งที่ 2 กรอกผลผ่าน link และ QR code รายละเอียด view ได้ที่นี่ หรือ download “ QCblood_smear_โครงการมาตรฐานทอง.pdf ” ข้อมูลสำคัญได้แนบไปพร้อมสไลด์ ทุกครั้งที่ส่งตัวอย่างด้วยค่ะ มีปัญหาโปรดติดต่อ “GS hematol line” ระบุปัญหา slide การส่งผลเสมียร์ครั้งที่ 1 (ระบบปิด 3 สัปดาห์หลังได้รับสไลด์เสมียร์เลือด) ครั้งที่ 1 https://goo.gl/forms/tvox1pb76rPuxbjf2


Qr

2.ขอเชิญผู้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา เข้าร่วมกลุ่มไลน์ "GS hematol(Q&A)"โดยการสแกน QR Code ที่รูปภาพ

Qr

 3. โครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง
คณะสหเวชศาสตร์ และบริษัท sysmex corporation ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสากล
ISO/IEC17043:2010(E) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนั้นการแจ้งข้อมูลผลการทดสอบแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทางเอกสารจะใช้เวลานานเพราะต้องมีการสอบทวน ทางคณะผู้ดำเนินการโครงการฯจึงขอแจ้งผลการตรวจ CBC ที่ได้จากเครื่อง Reference analyzer ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ได้ในแต่ละครั้งโดยแจ้งผลผ่านระบบ web site: http://203.131.209.162/ProjectEqcHemato/ หลังจากปิดรับการป้อนข้อมูลประมาณ 1 สัปดาห์

4. สืบเนื่องจากการดำเนินการของโครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยาในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าเกิดปัญหาความผิดพลาดเรื่องการป้อนข้อมูลในระบบออนไลน์ โดยเฉพาะตำแหน่งทศนิยม ทำให้คณะผู้ดำเนินการโครงการฯไม่สามารถประเมินผลการทดสอบในภาพรวมได้ จึงกำหนดแนวทางการแก้ไขคือหลังจากการป้อนข้อมูลระบบออนไลน์ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลการทดสอบที่ได้โดยการสแกนผลหรือถ่ายรูปภาพผลการทดสอบจากหน้าจอมอนิเตอร์ แล้วส่งมายัง e-mail: gshematol@gmail.com โดยทุกครั้งโปรดระบุ ครั้งที่ทดสอบและชื่อโรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการในหัวข้อของจดหมาย

5.การป้อนข้อมูลที่ผลการทดสอบมีค่าเป็น “0” ให้ปฏิบัติดังนี้ ผลของ WBC Differential ถ้าได้ผลเท่ากับศูนย์
ให้คีย์ “0.0001” (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง, 0 สามตัว)

 
หก กำหนดการส่งตัวอย่างควบคุมคุณภาพ ครั้งที่ 7 หก
ครั้งที่ 1. ต้นเดือนมิถุนายน 2560
ครั้งที่ 2. ต้นเดือนสิงหาคม 2560
ครั้งที่ 3. ปลายเดือนกันยายน 2560
ครั้งที่ 4. ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560

หก ข้อแนะนำในการกรอกข้อมูล ตัวอย่างควบคุมคุณภาพครั้งที่ 7 / ส่งครั้งที่ 4หก
เริ่มป้อนข้อมูลได้ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ Sample 2 ให้เลือก Lot / Control เป็น 1THAI - 1741
ตัวอย่างควบคุมคุณภาพ Sample 3 ให้เลือก Lot / Control เป็น 2THAI - 1742
หากมีปัญหาในการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่อ อ.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์
 
โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 ต่อ 7209 , 7251 ในวันเวลาราชการ


 

 

 

(C)2010 All Right Reserved ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์รังสิต 02-986-9213-9 ต่อ 7251