ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 6752 ครั้ง

หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่น๔ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – ๔ มกราคม ๒๕๖๐
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 156 ครั้ง

ขอเชิญผู้ฝึกสอนกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Sports Medicine Training:Basic Sport Taping" ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1243 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 4825 ครั้ง

ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 185 ครั้ง

ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 133 ครั้ง

ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 95 ครั้ง

ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 100 ครั้ง

ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับการบูรณาการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 76 ครั้ง

ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 65 ครั้ง

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3-4 พฤศจิกายน 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 173 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับทุนบริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 216 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานในช่วงปิดภาคการศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 151 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข่าว เรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 99 ครั้ง


เรียนเชิญนักกายภาพบาบัดทางการกีฬา และนักกายภาพบาบัดที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 642 ครั้ง

ประกาศการรับสมัครหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่3 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 294 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ)คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 304 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เปลี่ยนเป็น วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตรงกับวันลงประชามติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 514 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ)คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 343 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 410 ครั้ง

ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬาและการฝึกสอนกีฬา เข้าร่วมสัมมนาปฐมนิเทศกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 281 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันกิจกรรม Pre-Thammasat ประจำปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 2-4 สิงหาคม 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 193 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 255 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา(โครงการพิเศษ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 3135 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1484 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์งานวันเกี่ยวข้าว ปีที่ 10
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 204 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์(โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 2868 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1932 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 4656 ครั้ง

เรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารรอบเก็บตก ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 228 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 2473 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าอบรม ในหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 496 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 5329 ครั้ง

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 5891 ครั้ง

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ นักบริหารระดับสูง ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟที่สนใจเพิ่มเติมความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เข้าอบรมหลักสูตร "หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2(Thammasat Golf Leadership)"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1709 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่องการขอรับการประเมินการสอน สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาโครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบัณฑิตต่อคณะสหเวชศาสตร์ และสังคม (ซ้อมย่อยรับปริญญาคณะ) ปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 273 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา(โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 5707 ครั้ง

โครงการอบรมการเขียน manuscript for publication
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 216 ครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 225 ครั้ง

ขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 200 ครั้ง

ระบบและกลไกในการจัดทา Scenario และ คู่มือ tutor สำหรับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 209 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 562 ครั้ง

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 635 ครั้ง

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางเทคนิคการแพทย์ เรื่อง การวิเคราะห์ฮอร์โมนและ การทวนสอบ ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 911 ครั้ง

แก้ไขแบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ (โครงการพิเศษ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1035 ครั้ง

แก้ไขปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1677 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารและผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 364 ครั้ง

การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 2056 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1580 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2558 (โครงการพิเศษ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1728 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาส่งประกวดเรียงความ"กองทุนศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก" ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 237 ครั้ง

รับสมัครผู้สมควรได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นหรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 255 ครั้ง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปี 2558 หัวข้อ Development and Integration of Kinesio Taping Method วันที่ 27-28 เมษายน ณ อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 897 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 5400 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการพิเศษ..(เพิ่มเติม)...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1871 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558(โครงการพิเศษ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 5034 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (โครงการพิเศษ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 7229 ครั้ง

บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1036 ครั้ง

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 2006 ครั้ง

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดหนุ่มสาว - ชาวนา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 468 ครั้ง

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงประจำปี 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 399 ครั้ง

ปฎิทินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1352 ครั้ง

แจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1071 ครั้ง

ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 804 ครั้ง

ขอเชิญ อาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 362 ครั้ง

ปฏิทินการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1564 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ ผลการสอบคัดเลือก โครงการรับนักศึกษา ผู้มีความสามารถดีเด่น ทางการกีฬา ในหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬา และสาและสาขาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1550 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการรับนักศึกษา ผู้มีความสามารถดีเด่น ทางการกีฬา ในหลักสูตรศิลบศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1331 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1409 ครั้ง

บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ จะเข้ารับการประเมินและปรับปรุงการดำเนินการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 271 ครั้ง

เปลี่ยนแปลงปฏิทินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (โครงการพิเศษ).
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 965 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา(โครงการพิเศษ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 18383 ครั้ง

บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 262 ครั้ง

โครงการบัณฑิตจิตอาสาเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ณ ป่าชายเลน อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม วันที่ 18 พฤษภาคม 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 248 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นด้มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัฒน์"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 433 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประเภทต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 329 ครั้ง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาและบุคคลากรคณะสหเวชศาสตร์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 463 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคล รับการเสนอชื่อ เพื่อขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 402 ครั้ง

ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 342 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 419 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อชิงทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 479 ครั้ง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์เพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตต์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 6,000 บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 467 ครั้ง

ปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนผู้ช่วยวิจัย โครงการปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 451 ครั้ง

ประกาศการต่อทุนการศึกษาของนักศึกษาผู้ได้รับทุนจากโครงการเรียนดีจากชนบท/เขตเมือง,3จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 401 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างหลักสูตรใหม่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 447 ครั้ง

เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1058 ครั้ง

โครงการอบรม เรื่อง การจัดการขยะสารเคมีและของเสียอันตราย ครั้งที่ 1
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1260 ครั้ง

เชิญชวนประชาคมธรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในงานวันเกี่ยวข้าวธรรมศาสตร์ ปีที่ 8
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 372 ครั้ง

เชิญชวนนศ.ส่งบทความค้นคว้าเพื่อชิงทุนการศึกษาจากกองทุน ศ.เสน่ห์ จามริก ประจำปีการศึกษา 2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 411 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2556(รอบที่ 3)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 712 ครั้ง

ฝ่ายวิชาการร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจ เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 656 ครั้ง

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.

ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 404 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 239 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 173 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 172 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 127 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 88 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 307 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 7/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 63 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 160 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 131 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 7/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 55 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 จำนวน 2 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 174 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 7/2559 จำนวน 1 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 99 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 จำนวน 2 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 215 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 132 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 101 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 95 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ครั้งที่ 2/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 201 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 268 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 170 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 230 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 257 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 4/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 351 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 493 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 162 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 303 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 208 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 286 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 352 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 258 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 522 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 369 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 1 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 798 ครั้ง

ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที 8/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1103 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 966 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 5/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 473 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 324 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 218 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 5/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 242 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 4/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 176 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 171 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 247 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 5/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 289 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 243 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 4/2558 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 203 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 610 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 8 /2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 833 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 436 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 5/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 305 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 304 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 278 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขากายภาพบำบัด ครั้งที่ 4 / 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 475 ครั้ง

ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 414 ครั้ง

ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 381 ครั้ง

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 466 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 264 ครั้ง

ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 538 ครั้ง

ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 327 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 416 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 4/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 684 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 583 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 3/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 454 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 423 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 3/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 380 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 410 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 3/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 247 ครั้ง

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 676 ครั้ง

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 539 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 3/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 619 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 2/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 384 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 351 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ครั้งที่ 2/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 432 ครั้ง

ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 558 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 1/2558
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 490 ครั้ง

ผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 7/2557 - 8/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 451 ครั้ง

รับสมัครนักกายภาพบำบัดจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งลูกจ้างรายคาบ โรงพยาบาลปทุมธานี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 602 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 8/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 455 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 7/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 434 ครั้ง

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการนำเสนอการสอน/ผลงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 508 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557 (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 513 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557 (สาขาิชานิติวิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 487 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 8/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 485 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 7/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 641 ครั้ง

ประกาศวัน เวลา สถานที่ สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 343 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราวตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ครั้งที่ 4/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 409 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 456 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 615 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 501 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 4/2557 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 450 ครั้ง

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการนำเสนอการสอน/ผลงาน สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 428 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 489 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 618 ครั้ง

ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 639 ครั้ง

ผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 377 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 527 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 430 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 425 ครั้ง

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการนำเสนอการสอน/ผลงาน สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 (สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 511 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 721 ครั้ง

ผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 554 ครั้ง

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 332 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 383 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 383 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 276 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 346 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 641 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 560 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 317 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 430 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 สาขานิติวิทยาศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 470 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 280 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 618 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 971 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 655 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 6/2556 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 356 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 5/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 355 ครั้ง

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 4/2556 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 320 ครั้ง

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 514 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 297 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 5/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 364 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ครั้งที่ 4/2556 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 329 ครั้ง

ผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 338 ครั้ง

ผลการคัดเลือกนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 350 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 378 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 371 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 475 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 478 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 456 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 525 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 593 ครั้ง

ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 495 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป้นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 3/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 624 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 592 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 610 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 555 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 452 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิืชาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 510 ครั้ง

ประกาศวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์สาหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 1/2556
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 474 ครั้ง

หน่วยงานภายใน
หน้าแรกคณะสหเวชศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ภาควิชากายภาพบำบัด
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์
สำนักงานเลขานุการคณะ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายการนักศึกษา
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
ศิษย์เก่า
เกี่ยวกับคณะ
แผนกลยุทธ์ปี 2555-2559
ประวัติคณะ
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
ติดต่อคณะ
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(กายภาพบำบัด)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
Master of Science Program in Biomedical Sciences
Doctor of Phylosophy Program in Biomedical Sciences
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 โทรสาร 0-2516-5379