ชื่อ-นามสกุล ดร.กำพล รุจิวิชชญ์
ตำแหน่ง
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
0-2986-9213-9 ต่อ 7209, 7249
email address kruchiwit@gmail.com
     
ผลงานวิจัย (8 เรื่อง)
1.Ruchiwit, K., Chungchot, C., Vrongrhochanawong. D: A. New Choice for Enumerating Bacteriria, J Med Tech Assoc. Thailand, 2002, 30 (2): 189-200.
2.Ruchiwit, K., simachaya, W., Chotigawin R. Correlational Study aming. Environmental Factors and Oxygen Depletion in Water Column in the Chao phraya River Estury Affecting on human Health, J. Med. Tech. assoc. Thailand 2005, 33 (1): 910-929.
3.Ruchiwit, K., Pradoungsiln, W., Chitpook, S. The effects of physical and biological parameters in the lower Chao Phraya River on total coliforms, fecal coliforms and bacterial count, J. Med. Tech. Assoc. Thailand 2005, 33(3): 1225-1234.
4.Ruchiwit, k., Roopsom, T., saisanguan, S., Kaewkumkong, A. (2011). South Korea Environmental Law. The International Journal of East Asian Studies. 15(1), 57-76
5.Ruchiwit, k., Roopsom, T., saisanguan, S., Kaewkumkong, A., et al. (In 2011). The Environmental Management System of Japan and Republic of Korea as vest Study Cases for Thailand: A Case Study on Urban and Community Environmental management. The International Journal of East Asian studies. 15(2), 1-26.
6.Ruchiwit, M., Ruchiwit, K., Pawloski, LR, & Wareenil, C. (2011) The Relationships between the Internal and External Determinats with Clients Perceptions of the Health Services System in Thailand. The International joural of East Asian Studies. 16 (1), 19.24.
7.Ruchiwit, M., Ruchiwit, k., Cowawintaweewat, S., et al. (In 2011). The study of the determinants Affecting the Health Service System and The Health status of People in the Greater Mekhong Sub-region: Thailand and the Lao People Democratic republic. Pathumthani: Institute of East Asian Studies.
8.Ruchiwit, M., Ruchiwit, K., Pawloski, LR, & Curtin, k. (2012).The impact of the perceptions of the Thai Health Environment on Health Status. International Journal for Quality in Health Care. (In revision process manuscripts ID: INTQHC-2011-12-0601).
ผลงานหนังสือ/ตำราวิชาการ (6 เรื่อง)
1.Ruchiwit C, Simachaya W, Chotigawin R. A Correlational Study among Environmental Factors and Oxygen Depletion in Water Column in the Chao Phraya River Estuary Affecting on Human Health, J. Med. Tech. Assoc. Thailand, 2005, 33(1) 910-929.
2.กำพล รุจิวิทย์, นิรมล ธรรมวิริยสติ, ภุมรินทร์ สุกาวาสน์, มธุกร ณ อุบล Vibrio cholerae บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง : ยีนส์ก่อโรคของเชื้อที่แยกได้ และรูปแบบของ ดี เอ็น เอ วารสารเทคนิคการแพทย์ ปี 2526 31 (2) : 80-100.
3.Ruchiwit K, Chungchot C, Vrongrhochanawong D. A New Choice for Enumerating Bacteriuria, J Med Tech Assoc. Thailand, 2002, 30 (2) : 189-200.
4.Kampol C. Nonfermentative Gram Negative Bacilli Infection ในโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่พิมพ์ 2528 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 4 : 7-13.
5.Kampol C, et al. Beta-lactamase enzyme ในผู้ป่วยติดเชื้อ Staphylococcus aureus ในโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่พิมพ์ 2529 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 3 : 1-8.
6.การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Pseudomonas pseudomallei ปีที่พิมพ์ 2535 เอกสารการประชุมวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2534 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ หน้า 309-315
ประวัติการฝึกอบรม/นำเสนอผลงานวิจัย (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

 

 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 ต่อ 7251 โทรสาร 0-2516-5379