ภาพกิจกรรมงาน tucu

ภาพกิจกรรมงาน
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์
ระหว่างนิสิต-นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ (ครั้งที่ 10)


วันที่ 8 มกราคม 2559
ห้อง 248 อาคารปิยชาติส่วนขยาย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

<<BACK NEXT>>