โครงการบัณฑิตศึกษาจิตอาสาเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์  
ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 
ซึ่งมีกิจกรรมเก็บขยะ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 โทรสาร 0-2516-5379