ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการเขียน manuscript for publication
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 216 ครั้ง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 225 ครั้ง

ขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 200 ครั้ง

ระบบและกลไกในการจัดทา Scenario และ คู่มือ tutor สำหรับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 209 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างหลักสูตรใหม่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 447 ครั้ง

เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1058 ครั้ง

โครงการอบรม เรื่อง การจัดการขยะสารเคมีและของเสียอันตราย ครั้งที่ 1
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1260 ครั้ง

ภาพกิจกรรม KM
ไม่มีภาพกิจกรรมครับ

 
เอกสารประกอบ
แนวทางการพัฒนาโครงการเปิดสอนหลักสูตรใหม่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 307 ครั้ง

การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 328 ครั้ง

ผลสรุปโครงการและแนวทางในการปฏิบัติที่ดี
แนวทางการจัดทำหลักสูตรใหม่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 280 ครั้ง

หลักปฏิบัติในการบำบัดและกำจัดสารเคมี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 287 ครั้ง

 
หน่วยงานภายใน
หน้าแรกคณะสหเวชศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ภาควิชากายภาพบำบัด
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์
สำนักงานเลขานุการคณะ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายการนักศึกษา
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
ศิษย์เก่า
เกี่ยวกับคณะ
แผนกลยุทธ์ปี 2555-2559
ประวัติคณะ
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
ติดต่อคณะ
KM ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มธ
คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 โทรสาร 0-2516-5379