English Version
หน่วยงานภายใน
ประเมินการสอนออนไลน์
สำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยอื่น
สถิติการเข้าชม

จำนวนครั้งที่คลิ๊กหน้านี้

ผู้เข้าชมวันนี้

ผู้เข้าชม เมื่อวานนี้

รวมทั้งหมด

เริ่มนับเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554
 
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลาปัจจุบัน: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 6433 ครั้ง
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กอล์ฟ ธรรมศาสตร์ รุ่น๔ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – ๔ มกราคม ๒๕๖๐
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 127 ครั้ง
ขอเชิญผู้ฝึกสอนกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Sports Medicine Training:Basic Sport Taping" ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 1209 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 4724 ครั้ง
ฝ่ายวิจัย เปิดรับแบบเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 160 ครั้ง
ข่าวทุนการศึกษา
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ที่มีความจำเป็นทางการเงิน (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 183 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 253 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา (ทุนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 395 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุน ดร.ปรีชา ปิตานนท์ ประจำปีการศึกษา 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 179 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุนการศึกษาของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 จากเวลา 09.00-12.00 น.เปลี่ยนแปลงเป็น เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้อง 959 ชั้น 9 คณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 178 ครั้ง
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 357 ครั้ง
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 181 ครั้ง
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 97 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 136 ครั้ง
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เข้าชม 98 ครั้ง
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ด้วยระบบ EdPEx ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 963 (ทันต-สหเวช) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 140 ครั้ง
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 963 (ทันต-สหเวช) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 222 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการถวายเทียนพรรษา 15 กค 2559 ที่วัดเวฬุวัน ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 140 ครั้ง
โครงการบัณฑิตศึกษาจิตอาสาเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 355 ครั้ง
ศ. พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา ผศ. ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ผุสดี โตบันลือภพ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Osaka University Hospital ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
เข้าชม 400 ครั้ง
คณบดี
วิดีทัศน์ล่าสุด
หลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(กายภาพบำบัด)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
Master of Science Program in Biomedical Sciences
Doctor of Phylosophy Program in Biomedical Sciences
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กายภาพบำบัด)
เกี่ยวกับคณะ
โครงการพิเศษ

บทความสำหรับประชาชน
โลกปัจจุบันกับนิติวิิทยาศาสตร์
อ่านบทความ
นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อความเป็นธรรมในสังคม
อ่านบทความ
การใช้ BMI และเส้นรอบวงเอว ในการประเมินภาวะ Metabolic Syndrome ภาคสนาม
อ่านบทความ
บทความสำหรับนักเรียนนักศึกษา
ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน(ACUTE PANCREATITIS)
อ่านบทความ
การเพาะเชื้อจากเลือด: แนวทางการลดการปนเปื้อนในการเก็บตัวอย่าง
อ่านบทความ
บทความสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
การตรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในอากาศในโรงพยาบาลด้วยวิธี Settle plate
อ่านบทความ

ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน(ACUTE PANCREATITIS)
อ่านบทความ