ปรัชญา ปณิธาน

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความพร้อมไปรับใช้สังคม โดยให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมบัณฑิต ของคณะสหเวชศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ เป็นบุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในความเป็น ธรรมศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คณะสหเวชศาสตร์ ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์

  1.มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า
  1. 1.1 มีความรู้และความชำนาญตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการป้องกัน ตรวจวินิจฉัยโรค และส่งเสริมสุขภาพ
  2. 1.2 มีจิตใจเปี่ยมด้วยคุณธรรม ในการประกอบวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเป็นผู้ที่มีจิตใจพร้อมที่จะบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
  3. 1.3 มีความใฝ่รู้และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ วิจัย และประมวล องค์ความรู้เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้
  4. 1.4 มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
  5. 1.5 เป็นผู้ที่เห็นความสำคัญและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
  2.สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
  3.ให้บริการทางด้านวิชาการ
  4.ส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
  5. บริการสังคมเชิงการพัฒนาสุขภาพ
  6. สร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยที่สอดประสานกับวิชาชีพทางสหเวชศาสตร์

การดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน

ปัจจุบันคณะสหเวชศาสตร์จัดการเรียนการสอน ดังนี้คือ

ระดับปริญญาตรี

 • 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
 • 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา พ.ศ.2557 (โครงการพิเศษ)
 • 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา พ.ศ.2557 (โครงการพิเศษ)
 • ระดับบัณฑิตศึกษา

 • 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • 3. หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
 • 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
 •