ประวัติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยในปี 2529มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายขยายการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ จากท่าพระจันทร์มาศูนย์รังสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของประเทศไทย จึงจัดตั้งคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้น โดยเริ่มตั้ง คณะแพทยศาสตร์ในปี 2533 ต่อมาในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคณะใหม่เพิ่มอีก 3 คณะได้แก่

 • 1.คณะทันตแพทยศาสตร์
 • 2.คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3.คณะเทคนิคการแพทย์
 • ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งที่ 30/2537 ลงวันที่ 11 มกราคม 2537 ให้แต่งตั้ง ”คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์” เพื่อจัดทำหลักสูตร ตลอดจนวางแผนเรื่องอัตรากำลัง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน ต่อมาคณะกรรมการ ดังกล่าวได้ประชุม และมีมติ ให้เปลี่ยนชื่อคณะ จากเดิม “คณะเทคนิคการแพทย์”เป็น “คณะสหเวชศาสตร์”เนื่องจากพิจารณาว่า ต้องรองรับการ จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ ที่จะเปิดในอนาคตนอกเหนือจากสาขาเทคนิคการแพทย์ด้วย เช่น สาขากายภาพบำบัดเป็นต้น

  ดาวน์โหลดรูปภาพ

  ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2539 โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ไวยนันท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์และเป็นคณบดีคนแรก ซึ่งดำรงตำแหน่ง 2 วาระต่อเนื่องกัน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้

 • 1.ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
 • 2.ภาควิชากายภาพบำบัด
 • 3.ภาควิชารังสีเทคนิค (ยังไม่เปิดดำเนินการ)
 • 4.ภาควิชาอาชีวบำบัด (ยังไม่เปิดดำเนินการ)
 • 5.สำนักงานเลขานุการ
 • เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านการวิจัย จึงได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาชีวเวชศาสตร์(Biomedical Sciences) หลักสูตรนานาชาติขึ้นในปีการศึกษา 2544 ต่อมาได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทเพิ่มอีกขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2551

  ปี2545 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่11/2545 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2545 มีมติเห็นชอบให้คณะสหเวชศาสตร์จัดตั้ง”ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทาง สหเวชศาสตร์”ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยให้บริการ วิชาการแก่สังคมและพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่อาจารย์นักศึกษา บุคลากรในวงการวิชาชีพ และผู้สนใจแบ่งเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

   1.หน่วยวิจัยและบริการวิชาการเภสัชวิทยาโรคติดเชื้อ มีภารกิจดังนี้
   1. 1.1 ศึกษาวิจัยทางคลินิกและเภสัชจลศาสตร์คลินิก(Clinical pharmacokinetics)
   2. 1.2ศึกษาวิจัยกลไกการออกฤทธิ์และดื้อยา(Mechanisms of action and resistance)
   3. 1.3 ศึกษาขบวนการเปลี่ยนแปลงยาในร่างกาย (Drug metabolism) และ บทบาทของชีวพันธุกรรม (Pharmacogenetics)
   4. 1.4 พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อลีชมาเนียและทริพพาโนโซม และการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสังเคราะห์ทางเคมีหรือผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ
   5. 1.5 บริการวัดระดับยาเพื่อติดตามประสิทธิผลการรักษาและอาการ ข้างเคียง (Therapeutic drug monitoring)
   6. 1.6 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี หรือจากธรรมชาติ หรือจากการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นยา/วัคซีน สำหรับรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ (Productresearch and development in infectious diseases)
   7. 1.7จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับยาให้ได้มาตรฐาน “Good Laboratory Practice (GLP)” เพื่อให้บริการแก่ผู้วิจัย บริษัทยาและประชาชนทั่วไป
   8. 1.8จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้บริการการวิเคราะห์/จัดการข้อมูลงานวิจัย ทางคลินิกของยาที่ใช้ รักษาและป้องกันโรคติดเชื้อ (Data management unit) โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การอนามัยโลก

   2. หน่วยวิจัยและบริการวิชาการตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรคติดเชื้อ มีภารกิจดังนี้
   1. 2.1พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิต เช่น โรคพยาธิตัวจี๊ดโรคพยาธิใบไม้ในตับของคนและของสัตว์ โรคทริคิโนซีส โรคฟิลาริเอซีส เป็นต้น
   2. 2.2พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย และให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคจากการติดเชื้อจุลินทรีย์ เช่น โรคฉี่หนู โรคไทฟอยด์ โรคบิดไม่มีตัว โรคอุจจาระร่วง โรคอุจจาระร่วง ชนิดรุนแรงโดยวิธีทางวิทยาภูมิคุ้มกันและอณูชีววิทยา
   3. หน่วยวิจัยและบริการวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจดังนี้
   1. 3.1ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในเลือดและในอวัยวะอื่นของร่างกายและในสิ่งแวดล้อม
   2. 3.2ให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคในคนและในสัตว์ด้วยวิธีพิเศษ เช่น การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนเอนไซม์ สารก่อมะเร็ง และโรคพันธุกรรม เป็นต้น

   4. หน่วยวิจัยและบริการวิชาการกายภาพบำบัด มีภารกิจดังนี้
   1. 4.1วิจัยและให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ
   2. 4.2 วิจัยและให้บริการด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพในผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการทำงานหรือจากความพิการของอวัยวะโดยวิธีธาราบำบัด
   3. 4.3วิจัยและให้บริการด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพในผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการเล่นกีฬาโดยวิธีการทำกายภาพบำบัด

  ขณะนี้ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสหเวชศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทางจำนวน 2หน่วยงาน เพื่อมุ่งให้เกิดสัมฤทธิผลต่อวงการวิจัยเพิ่มขึ้นดังนี้

 • 1.เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทางเภสัชวิทยา โรคมาลาเรีย
 • 2.เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยี การตรวจวินิจฉัยรักษาและวัคซีนต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ ของคน (Opisthorchiasis) และสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ (Fascioliasis)
 • เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้นในปี 2550 คณะสหเวชศาสตร์จึงกำหนดให้แบ่งส่วน ราชการสำนักงานเลขานุการเป็นการภายในเพิ่มอีกจำนวน 1หน่วยงาน ได้แก่ งานบัณฑิตศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ

  - - -
  หน่วยงานภายใน
  หน้าแรกคณะสหเวชศาสตร์
  ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
  ภาควิชากายภาพบำบัด
  โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์
  โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์
  สำนักงานเลขานุการคณะ
  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
  ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด
  ฝ่ายวิจัย
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายการนักศึกษา
  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
  ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
  ศิษย์เก่า
  เกี่ยวกับคณะ
  แผนกลยุทธ์ปี 2555-2559
  ประวัติคณะ
  โครงสร้างการบริหาร
  วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
  ติดต่อคณะ
  หลักสูตร
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(กายภาพบำบัด)
  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
  เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
  Master of Science Program in Biomedical Sciences
  Doctor of Phylosophy Program in Biomedical Sciences
  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 โทรสาร 0-2516-5379