Name Kanoknan Suchao-in
ตำแหน่ง
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
Phone number
0-2986-9213-9 ต่อ 7208
Email address skanoknan@tu.ac.th
     
ผลงานวิจัย (3 เรื่อง)
1.ดร.ทศพร ยิ้มลมัย, กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์, และกรณ์วิภา กิจสวัสดิ์. ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อสมรรถภาพการออกกำลังกายในนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี 2550 - 2554. 108 - 109, 2552.
2.กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์, กมลชนก ชมจินดา, ณัฐพล แสงทอง. การศึกษาอุบัติการณ์การบาดเจ็บของนักกีฬาฟุตบอลชายชุมนุมฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน. วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2557 (ตอบรับการตีพิมพ์ 5 มิถุนายน 2557)
3.กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์, ประพล โต๊ะกู, วิศรุต สุวรรณประภา, วีรภัทร ไวยปิติ. ผลของโปรแกรมอบอุ่นร่างกาย FIFA 11+ ต่ออัตราส่วนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่าในนักกีฬาฟุตบอลชายมือสมัครเล่น. วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2557 (ตอบรับการตีพิมพ์ 28 กรกฎาคม 2557)
ผลงานหนังสือ/ตำราวิชาการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ประวัติการฝึกอบรม/นำเสนอผลงานวิจัย (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

 

 


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379