Name Asst. Prof.Worada Samosornsuk,PhD
ตำแหน่ง
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Phone number
0-2986-9213-9 ต่อ
Email address sworada@hotmail.com
     
ผลงานวิจัย (28 เรื่อง)
1.Asakura, M., W. Samosornsuk, A. Hinenoya, N. Misawa, K. Nishimura, A. Matsuhisa, and S. Yamasaki. Development analysis of cytolethal distending toxin (cdt) gene-based multiplex PCR assay for the detection and identification of Campylobacter jejuni, C. coli and C. fetus. FEMS Immunol Med Microbiol. 2008 Mar;52(2):260-6.
2.Asakura, M., W. Samosornsuk, M. Taguchi, K. Kobayashi, N. Misawa, M. Kusumoto, K. Nishimura, A. Matsuhisa, and S. Yamasaki. 2007. Comparative analysis of cytolethal distending toxin (cdt) genes among Campylobacter jejuni, C. coli and C. fetus strains. Microb. Pathog. 42:174-183.
3.Boonsin, W., W. Samosornsuk, and T. Rerksngam. 2003. The study of unit cost analysis in Microbiology Laboratory. J. Med. Tech. Assoc. Thailand. 31:355-368. (in Thai)
4.Nishimura, K., T. Yanase, N. Araki, Y. Onishi, S. Kozaki, K. Shima, M. Asakura, W. Samosornsuk, and S. Yamasaki. 2006. Effects of polyamines on two strains of Trypanosoma brucei in infected rats and in vitro culture. J. Parasitol. 92:211-227.
5.Samosornsuk, N. (Samosornsuk, W.), A. Lulitanond, N. Saenla, N. Anuntagool, S. Wongratanacheewin, and S. Sisrisinha. 1999. Short report: the evaluation of a monoclonal antibody-based latex agglutination test for rapid diagnosis of septicemic melioidosis. Am. J. Trop. Med. Hyg. 61:735-737.
6.Rerkangam, T., V. Viyanant, T. Chaiyaseast, W. Samosornsuk, and S. Taetulakarn. 2002. Development of clinical laboratory service and management system in Thailand. J. Med. Tech. Assoc. Thailand. 30:213-239.
7.Samosornsuk, N. (Samosornsuk, W.), A. Lulitanond, N. Saenla, N. Anuntagool, S. Wongratanacheewin, and S. Sisrisinha. 1999. Short report: the evaluation of a monoclonal antibody-based latex agglutination test for rapid diagnosis of septicemic melioidosis. Am. J. Trop. Med. Hyg. 61:735-737.
8.Samosornsuk, W., M. Asakura, E. Yoshida, T. Tagushi, K. Nishimura, B. Eampokalap, V. Phongsisay, W. Chaicumpa, and S. Yamasaki. 2007. Evaluation of a cytolethal distending toxin (cdt) gene-based species-specific multiplex PCR assay for the identification of Campylobacter strains isolated from poultry in Thailand. Microbiol. Immunol. 51:909-17.
9.Siritapetawee, J., H. Prinz, W. Samosornsuk, R. H. Ashley, and W. Suginta. 2004. Functional reconstitution, gene isolation and topology modeling of porin from Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis. Biochem. J. 377:579-87.
10.Yaisungnern, W., W. Samosornsuk, and N. Srisurat. 2000. The isolation of Salmonella spp. from rectal swab by using modified semisolid rappaport-vassiliadis (MSRV) medium in small petridish. Khon Kaen Hospital Medical Journal. 24:42-46.
11.Yamasaki, S., M. Asakura, S. Shiramaru, S. B. Neogi, A. Hinenoya, W. Samosornsuk, S. Lei, and T. Ramamurthy. 2010. Molecular epidemiology of Vibrio Cholerae and Campylobacter isolated in Asian countries. In: Current topic of infectious diseases in Japan and Asia. K. Tanaka, Y. Niki, and A. Kokaze (eds.) Springer, 2010, Japan, 25-43.
12.Tiangpitayakorn, C., S. Songsivilai, N. Piyasangthong (W. Samosornsuk), and T. Dharakul. 1997. Speed of detection of Burkholderia pseudomallei in blood cultures and correlation with the clinical outcome. Am. J. Trop. Med. Hyg. 57:96-99.
13.Samosornsuk, N. (Samosornsuk, W.) and J. Ladee. 1998. Screening detection of bacteriuria in Khon Kaen Hospital. Khon Kaen Hospital Medical Journal. 22:38-43.
14.Siritapetawee, S., Thammasirirak, S., Samosornsuk, W. 2012. Antimicrobial activity of a 48-kDa protease (AMP48) from Artocarpus heterophyllus latex. Eur Rev Med Pharmacol Sci 16:132-137.
15.Bunsiri, A., W. Samosornsuk, J. Jirapothithum, and A. Bunsiri. 2012. "Efficacy of sanitizers and calcium chloride to extend the shelf life and reduce foodborne pathogen of fresh-cut jackfruits. J Sci Technol 1:42-54.
16.Tragulsoontornchai, N., S. Samosornsuk, and W. Samosornsuk. 2012. cdtB gene-based multiplex PCR for detection of Campylobacter spp. isolated from rectal swab culture of diarrheal children in Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute. J Med Tech Phy Ther 24: 155-163.
17.Suaesuay, J., S. Samosornsuk, and W. Samosornsuk. 2012. Classification of lipooligosaccharide biosynthesis loci and heat-stable serotypes of Campylobacter jejuni isolates from diarrheal children less than 5 years of age in Thammasat Chalermprakiet Hospital. J Med Tech Phy Ther 24: 251-263.
18.Mak-im. P., S. Samosornsuk, S. Yamasaki, and W. Samosornsuk. 2012. Prevalence of Campylobacter spp. isolated from non- diarrheal children in Bangkok. J Med Tech Phy Ther 24: 244-250.
19.Bunsiri, A., J. Jirapothithum, Y. Onsiri, A. Somwangtanaroj, and W. Samosornsuk. 2014. Effect of silica gel, a moisture absorber, on the visual quality of straw mushroom packaged in biodegradable plastic bags. Agricultural Sci J 45: 245-248.
20.Bunsiri, A., J. Jirapothithum, S. Kanokpanonth, P. Rachatanapun, and W. Samosornsuk. 2014. Edible coating solutions consisting of the mixture of carboxymethyl cellulose from durian husk for coating durian. Agricultural Sci J 45: 269-272.
21.Niyomdecha, N., S. Samosornsuk, N. Mungkornkaew, and W. Samosornsuk. 2014. Development of SYBR Green real-time PCR for Salmonella Detection. J Med Tech Phy Ther 26: 255-263
22.Samosornsuk, W., M. Asakura, E. Yoshida, T. Taguchi, B. Eampokalap, W. Chaicumpa, and S. Yamasaki. 2015. Isolation and characterization of Campylobacter strains from diarrheal patients in central and suburban Bangkok, Thailand. Jpn J Infect Dis 68: 209-215.
23.Phonworachittaphong, M, S. Samosornsuk, N. Niyomdecha, W. Samosornsuk. 2015. Pevalence of Campylobacter spp. by cdtB gene-based multiplex PCR in children meat, lettuce and drinking water from Bangkok and suburb area. J Med Tech Phy Ther Vol. 27.
24.5. Niyomdecha, N., S. Samosornsuk, N. Thanawan, and W. Samosornsuk. 2015. Evaluation of PCR assay to detect stn gene of Salmonella in chicken meat and lettuce samples. J Med Tech Phy Ther Vol. 27.
25.4. Chatreewattanakul, T., S. Thunyaharn, W. Samosornsuk, U. Visawapoka, and S. Samosornsuk. 2015. Methicillin resistant Staphylococcus aureus , MRSA , SCCmec Type , Antimicrobial susceptibility pattern, Vancomycin SCC mec type and Antimicrobial susceptibility pattern of MRSA Isolated from Blood stream infection in Phramongkutklao hospital. J Med Tech Phy Ther (in press)
26.Samosornsuk, W., K. Kamei, N. Hatanaka, T. Taguchi, M. Asakura, S. Somroop, N. Sugimoto, W. Chaicumpa, and S. Yamasaki. 2015. A new variant of cytolethal distending toxin in a clinical isolate of Campylobacter hyointestinalis. J Med Microbiol (in press)
27.2. Kamei, K., H. Kawabata, M. Asakura, W. Samosornsuk, A. Hienoya, S. Nakagawa, and S. Yamasaki. 2015. Cytolethal distending toxin gene-based multiplex PCR assay for Campylobacter jejuni, C. coli, C. fetus, C. upsaliensis, C. hyointestinalis and C. lari. Jpn J Infect Dis (in press)
28.1. Shima, A., A. Hinenoya, W. Samosornsuk, S. Samosornsuk, N. Mungkornkaew, and S. Yamasaki. 2015. Prevalence of Providencia strains among patients with diarrhea and retail meats in Thailand. Jpn J Infect Dis (in press).
ผลงานหนังสือ/ตำราวิชาการ (4 เรื่อง)
1.นวลจันทร์ ปิยะแสงทอง. 2542. การตรวจวินิจฉัยเชื้อกลุ่ม Enterobacteriaceae, หน้า 64-72. ใน กองโรงพยาบาลภูมิภาค (บรรณาธิการ). คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรีย สำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป, กองโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี.
2.นวลจันทร์ ปิยะแสงทอง. 2542. อาหารที่ใช้ทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมี, หน้า 183-203. ใน กองโรงพยาบาลภูมิภาค (บรรณาธิการ). คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรีย สำหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป, กองโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี.
3.วรดา สโมสรสุข และ เสกสรรค์ สโมสรสุข 2546. คู่มือฝึกปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยาคลินิก, เอกสารประกอบการสอนวิชา ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ปทุมธานี. 117 น.
4.การวินิจฉัยเชื้อราก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ
ประวัติการฝึกอบรม/นำเสนอผลงานวิจัย (6 ครั้ง)
1.poster presentation at the 7th Korea-Japan International Symposium on Microbiology held in Seoul, Korea
วันที่ : 22 October 2004
สถาบันที่จัดอบรม :
2.oral presentation at the Japanese Society for Bacteriology held in Kyoto, Japan
วันที่ : 30 October 2004
สถาบันที่จัดอบรม :
3.poster presentation at the 11th Asian Conference on Diarrheal Disease and Nutrition (11th ASCODD 2006) held in Bangkok, Thailand
วันที่ : 08-10 March 2006
สถาบันที่จัดอบรม :
4.poster presentation at the 8th Japan-Korea International Symposium on Microbiology (8th JKISM) held in Kanazawa, Japan
วันที่ : 29 March 2006
สถาบันที่จัดอบรม :
5.poster presentation at the Japanese Society for Bacteriology held in Osaka, Japan
วันที่ : 26-28 March 2006
สถาบันที่จัดอบรม :
6.poster presentation at the ASM 107th general meeting held in Toronto, Canada
วันที่ : 21-25 May 2007
สถาบันที่จัดอบรม :

 

 


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379