Name Asst. Prof. Teerakul Arpornsuwan,PhD
ตำแหน่ง
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Phone number
0-2986-9213-9 ต่อ 7246
Email address teerakul_suwan@hotmail.com
     
ผลงานวิจัย (18 เรื่อง)
1.1. Teerakul Arpornsuwan and Tadsanee Punjanon (2006) Tumor cell-selective antiproliferative effect of the extract from Morinda citrifolia fruits, Phytotherapy Research vol 20, Issue 6: 515-517.
2.2. Teerakul Arpornsuwan, Nichakant Klinkusoom and Tadsanee Punjanon (2006) The Pharmacological Properties of Safflower (Carthamus tinctorius L.) J Bulletin of Health Sciences & Technology, vol 7 number 2
3.3. Tadsanee Punjanon and Teerakul Arpornsuwan (2005) Screening of Mutagens in Wine by Bacillus subtilis Rec Assay, J of the Medical Technologist Association of Thailand, vol 33 no 2:1131-1143.
4.4. ทัศนีย์ ปัญจานนท์ กันทิมา ชูแสง และธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ (2548) ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากผลยอ วารสารสมุนไพร ปีที่ 12(1) :19-29
5.5. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ เปี่ยมนุกูล กระเสาร์ สมศักดิ์ ฟองสุภา จารุวรรณ ศิริเทพทวี พันเอกถวัลย์ ฤกษ์งาม และ เทียนชัย ไชยเศรษฐ การตรวจวิเคราะห์ แอนติบอดี ต่อ นิวเคลียส โดยเทคนิค indirect immunofluorescent assay (IFA) และ indirect immunoperoxidase assay (IPA) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม- ธันวาคม พ.ศ. 2542 หน้า 1-8
6.6. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ เปี่ยมนุกูล กระเสาร์ และ อนงค์นาฏ โสภนางกูร การผลิตสารแอนติบอดีต่อแอลฟาฟีโตโปรตีน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่6 เล่มที่1 พฤษภาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2540 หน้า 1-11
7.7. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ อรุณรัศมี ก่อสกุล อัญชนา จีนานุพันธ์ อนงค์นาฏ โสภณางกูร เปี่ยมนุกูล กระเสาร์ และ วิยะดา เจริญศิริวัฒน์ การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ Triiodothyronine (T3) โดยผงแม่เหล็ก เอกสารการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3 เล่มที่ 1 2533: 190-204
8.8. วิยะดา เจริญศิริวัฒน์ ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ นภวรรณ เจนใจ และ อนงค์นาฏ โสภณางกูร การเตรียมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณ T3 ในเซรุ่ม วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2536: 25-33
9.9. วิยะดา เจริญศิริวัฒน์ นภวรรณ เจนใจ เดือนถนอม ถาวรนันท์ ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ และ วิภา ตังคนานนท์ น้ำยาตรวจปริมาณดิจ๊อกซินในเซรุ่ม โดยวิธีเรดิโออิมมูโนเอสเสย์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2533: 25-36
10.10. วิยะดา เจริญศิริวัฒน์ นภวรรณ เจนใจ ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ และ เปี่ยมนุกูล กระเสาร์ Laboratory Diagnosis for Neonatal congenital Hypothyroidism and Phenylketonuria in iodine Deficiency Endemic Areas in Thailand เอกสารการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4 เล่มที่ 1 2534: 333-347
11.Arpornsuwan T, Buasakul B, Jaresitthikunchai J, Roytrakul S. 2013. Potent and rapid antigonococcal activity of the venom peptide BmKn2 and its derivatives against different Maldi biotype of multidrug-resistant Neisseria gonorrhoeae. Peptides. 53:2014 :315-320
12.Teerakul Arpornsuwan, Sawang Petvises, Arthid Thim-uam, Atirada Boondech, Sittiruk Roytrakul 2012. Effects of Carthamus tinctorius L. solvent extracts on anti-proliferation of human colon cancer (SW 620 cell line) via apoptosis and the growth promotion of lymphocytes. Songklanakarin J of Science and Technology: 34(1): 45-51.
13.Teerakul Arpornsuwan, Khaimuk Changsri, Sittiruk Roytrakul and Tadsanee Punjanon 2010. The Effects of the Extracts from Carthamus tinctorius L. on Gene Expression Related to Cholesterol Metabolism in Rats. Songklanakarin J of Science and Technology: 32(2): 129-136.
14.Thipamon Patharakorn, Teerakul Arpornsuwan, Nuanchawee Wetprasit, Amornrat Promboon and Sunanta Ratanapo 2010. Antibacterial activity and cytotoxicity of the leaf essential oil of Moru rotunbiloba Koidz. J of Medicinal Plants Research Vol. 4(9): 837-843.
15.Pesee S, Arpornsuwan T. 2013. Salivary cytokine profile in elders with Candida-related denture stomatitis. Gerodontology. 2013 Jul 7. doi: 10.1111/ger.12064
16.Nuchsuk C, Wetprasit N, Roytrakul S, Choowongkomon K, T-Thienprasert N, Yokthongwattana C, Arpornsuwan T, Ratanapo S. 2013. Bioactivities of Jc-SCRIP, a Type 1 Ribosome-Inactivating Protein from Jatropha curcas Seed Coat. Chem Biol Drug Des: 82(4): 453–462.
17.Changsri K, Tobunluepop P, Songthammawat D, Apornsuwan T, Kaset C, Nathalang O. 2014 Human neutrophil alloantigen genotype frequencies in Thai blood donors. Blood Transfusion 12 Suppl 1: s286-291. doi: 10.2450/2013.0161-12.
18.Teerakul Arpornsuwan, Wimolpak Sriwai, Janthima Jaresitthikunchai ,Narumon Phaonakrop, Hathaitip Sritanaudomchai, Sittiruk Roytraku. Anticancer Activities of Antimicrobial BmKn2 Peptides Against Oral and Colon Cancer Cells. Int J Pept Res Ther 2014, 20:501-509: DOI 10.1007/s10989-014-9417-9.
ผลงานหนังสือ/ตำราวิชาการ (1 เรื่อง)
1.ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ 2556 ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา Basic Immunology โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1-161.
ประวัติการฝึกอบรม/นำเสนอผลงานวิจัย (1 ครั้ง)
1.เทคนิคการแพทย์กับการมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ
วันที่ : 22-25เมษายน 2557
สถาบันที่จัดอบรม :สมาคมเทคนิคการแพทย์

 

 


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379