Name Thitimonrat Duangchanda
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Phone number
0-2986-9213-9 ต่อ 7253
Email address dthitimonrat
     
ผลงานวิจัย (13 เรื่อง)
1.Duangchanda T. Sensitive and rapid detection of Orientia tsutsugamushi DNA by Loop-mediated isothermal amplification assay. Med Tech Assoc Thailand 2012; 40(2): 4202-10.
2.Duangchanda T, Tobunleupop P, Piumngam K, et al. Investigation of Orientia tsutsugamushi in Tak province of Thailand. Med Tech Assoc Thailand 2011; 39(1): 3666-74.
3.Tippawangkosol P, Duangchanda T, Ubalee R, Ruengweerayut R, Hirayama K, Na-Bangchang K. Identification of HLA-A24 restricted pre-erythrocytic stage specific T-cell epitopes using Plasmodium falciparum synthetic peptides: A preliminary study. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2009; 40(1): 10-17.
4.Duangchanda S and Sangaseang A. The influence of Poly-L-Lysine and temperature on the production of dengue serotype 2 in infected Aedes albopictus clone C6/36 cells. Med Tech Assoc Thailand 2006; 34(1): 1420-31.
5.สำลี ดวงจันทร์ดา เจษฎา บุญธิมาศ จตุพร กรุดประยูร เสริมทรัพย์ เรียงรอด. การตรวจหาสับทัยป์ของไวรัส HIV-1 โดยวิธี Peptide ELISA. ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2002; 12(3): 19-25.
6.Auwanit W, Duangchanda S, Israngkura Na Ayuthaya P, et al. V3 loop sequences variability of HIV-1 proviral of Thai asymptomatic carriers whose plasma antibody to HIV-1 V3-loop peptide are non- detectable. Bull Dept Med Sci 2001; (2) :134-44.
7.Auwanit W, Ayuthaya PI, Duangchanda S, Mukai T, Kurata T, Tkuta K. Highly variable sequences in the env V3 region of HIV type 1 distributing among Thai carriers from 1995 to 1997. AIDS Res Hum Retroviruses 2000; 16(3): 283-289.
8.Naganawa S, Israngkura Na Ayuttaya P, Duangchanda S, et al. A characteristic change of consensus core motif in the V3 region of HIV type I clade B, but not clade E in Thailand. AIDS Res Hum Retroviruses 1997; 13(3): 271-273.
9.Ruangturakit S, Rojanasuphot S, Srijuggravanvong A, Duangchanda S, Nuangplee S, Igarashi A. Storage stability of dengue IgM and IgG antibodies in whole blood and serum dried on filter paper strips detected by ELISA. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1994; 25(3): 560-564.
10.Duangchanda S, Tanaka M, Morita K, Rojanasuphot S, Igarashi A. Comparative nucleotide and deduced amino acid sequence of the envelope glycoprotein gene among three dengue virus type 2 strains isolated from patients with different disease severities in Maha Sarakham, Northeast Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1994; 25(2): 243-251.
11.. Pothipunya S, Patarapotikul J, Rojanasuphot S, Tharavanij S. Mapping of functional epitopes of Japanese encephalitis virus using monoclonal antibodies. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1993; 24(2): 277-83.
12.Patarapotikul J, Pothipunya S, Wanotayan R, Hongyantarachai A, Tharavanij S. Western blot analysis of antigens specifically recognized by natural immune responses of patients with Japanese encephalitis infections. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1993; 24(2): 269-76.
13.Rojanasuphot S, Charoensook O, Srijaggrawalwong A, Pothipanya S, Panthumachinda B, Ungchusak K. Japanese encephalitis antibody prevalence survey in northern Thailand. Mosq Borne Dis Bull 1992; 9(4): 111-8.
ผลงานหนังสือ/ตำราวิชาการ (2 เรื่อง)
1.พยาธิตัวกลมที่สำคัญทางการแพทย์
2.สมุดภาพการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ำต่างๆ ในร่างกาย
ประวัติการฝึกอบรม/นำเสนอผลงานวิจัย (32 ครั้ง)
1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยการศึกษาทางเทคนิคการแพทย์
วันที่ : 20 มิถุนายน 2557
สถาบันที่จัดอบรม :สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
2.การสัมมนาด้านการเรียนการสอน เรื่องการเขียนตำราและผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ : 27 สิงหาคม 2555
สถาบันที่จัดอบรม :ฝ่ายวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
3.โครงการประชุมวิชาการ สหเวชศาสตร์ ครั้งที่ื 6 เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ครบรอบปีที่ 17
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2556
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4.โครงการประชุมวิชาการโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 4 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
วันที่ : 24-25 พฤษภาคม 2555
สถาบันที่จัดอบรม :สภาเทคนิคการแพทย์
5.โครงการประชุมวิชาการสหเวชศาสตร์ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปที่ 16
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2555
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
6.นำเสนอโปสเตอร์ใน 2nd PMK&AFRIMS Joint Symposium : Research Highlights on Infectious Diseases and Military Medicine
วันที่ : 7-8 มิถุนายน 2554
สถาบันที่จัดอบรม :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
7.การสัมมนาบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2555 เรื่องทิศทางสู่ความเป็นเลิศของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ : 24-26 ตุลาคม 2555
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
8.นำเสนอโปสเตอร์ในโครงการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 35 เรื่องเทคนิคการแพทย์กับการเสริมสร้างสุขภาพแบบบูรณาการ
วันที่ : 26-29 เมษายน 2554
สถาบันที่จัดอบรม :สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
9.โครงการประชุมวิชาการสหเวชศาสตร์ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปที่ 15
วันที่ : 21-22 กุมภาพันธ์ 2554
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
10.WHO/TDR Course on Immunology and Vaccinology Applied to Dengue Infection
วันที่ : 4-8 พฤษภาคม 2552
สถาบันที่จัดอบรม :WHO/TDR Clinical Coordination and Training Center, Thammasat University (Rangsit Campus)
11.การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2551
วันที่ : 27-31 ตุลาคม 2551
สถาบันที่จัดอบรม :คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
12.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
วันที่ : 7 เมษายน 2552
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
13.นำเสนอโปสเตอร์การประชุมวิชาการประจำปีเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 32 เรื่องเทคนิคการแพทย์กับการสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่ : 6-9 พฤษภาคม 2551
สถาบันที่จัดอบรม :สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
14.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอย่างมืออาชีพ
วันที่ : 23-24 สิงหาคม 2550
สถาบันที่จัดอบรม :คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
15.การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
วันที่ : 18-19 มีนาคม 2547
สถาบันที่จัดอบรม :คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
16.การสัมมนาบุคคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2555 เรื่องทิศทางสู่ความเป็นเลิศของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ : 24-26 ตุลาคม 2555
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
17.โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 ทิศทางสู่ความเป็นเลิศแห่งเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา
วันที่ : 29 มีนาคม 2556
สถาบันที่จัดอบรม :สภาเทคนิคการแพทย์
18.โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ และชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
วันที่ : 18-19 พฤษภาคม 2556
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
19.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาการทดสอบ red cell serology
วันที่ : 20-21 พฤษภาคม 2556
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
20.การอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยทางคลินิกและการทดลองที่เกี่ยวข้องในคน
วันที่ : 21 สิงหาคม 2556
สถาบันที่จัดอบรม :คณะแพทยศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
21.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยี LAMP เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
วันที่ : 5 กันยายน 2556
สถาบันที่จัดอบรม :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
22.โครงการอบรมสัมมนาเรื่องการจัดการขยะ สารเคมีและขยะอันตราย ครั้งที่ 1 คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
วันที่ : 9, 16 กันยายน 2556
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
23.โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ระหว่างนักศึกษา-นิสิตเทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์-จุฬา ครั้งที่ 8
วันที่ : 9 ตุลาคม 2556
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
24.โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเทคนิค PAP Smear
วันที่ : 7 ตุลาคม และ 10-11 ตุลาคม 2556
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
25.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเจาะเลือดระบบสุญญากาศและการเก็บสิ่งส่งตรวจ
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2557
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
26.โครงการอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้อัจฉริยภาพ 6 ด้าน (6 Qs) ในการพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 3-4 มีนาคม 2557
สถาบันที่จัดอบรม :ฝ่ายวิชาการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
27.การฝึกอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน
วันที่ : 21 มีนาคม 2557
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
28.การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่การบริหารเวลาและพลังงานในตัวรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
วันที่ : 25 มีนาคม 2557
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
29.การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ชุมชน
วันที่ : 2 พฤษภาคม 2557
สถาบันที่จัดอบรม :สภาเทคนิคการแพทย์
30.การประชุมวิชาการเรื่องกฎหมายชีวภาพกับงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2557
สถาบันที่จัดอบรม :ฝ่ายวิจัย ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
31.โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์ และชีวเวชศาสตร์ ครั้งที่ 4
วันที่ : 17-18 พฤษภาคม 2557
สถาบันที่จัดอบรม :คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
32.โครงการอบรมสัมมนาเรื่องการนำสถิติไปใช้กับงานวิจัย
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2557
สถาบันที่จัดอบรม :ฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379