ภาพบรรยากาศ นักวิจัย บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์    
ได้รับรางวัลในงานวันนักวิจัย มธ.ปี 2557   
ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 ท่าน
 		1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อิศรางกูณ ณ อยุธยา				
 		2. รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2557 จำนวน 1 ท่าน
		1. อาจารย์ ดร.จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379