ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2556  
โดยมีคณะกรรมการตรวจ คือ 
อาจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ,
อาจารย์ ดร.ณิภัทรา หริตวร 
และ รองศาสตราจารย์ พันเอกถวัลย์ ฤกษ์งาม
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557  
ณ ห้องประชุม 963 ชั้น 9 อาคารปิยชาติ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379