สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
 “การวิจัยการศึกษาทางเทคนิคการแพทย์” โดยมีคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ โดย อาจารย์ ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี เป็นตัวแทนภาควิชาฯนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า
เรื่อง บริการตรวจคัดกรองและให้ความรู้ธาลัสซีเมีย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379