สำนักงานภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 
จึงมีความประสงค์จะขอเข้าศึกษาระบบการทำงาน การแบ่งงาน ตลอดจนขั้นตอนการทำงาน
ของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และมุมมองในการบริหารจัดการระบบสำนักงาน
ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนบริหารจัดการต่อไป


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379