เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการ
แพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์ชุมชน 
โดยมีคณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย 
อาจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง เป็นตัวแทนภาควิชาฯนำเสนอผลงานแบบปาก
เปล่า เรื่องเทคนิคการแพทย์ชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้คู่การบริการวิชาการสู่
สังคม 


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379