ฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรม  เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัยสำหรับ
อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันพุธที่  22 มกราคม พ.ศ. 2557

ห้องประชุม 963 ชั้น 9  อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ ศูนย์รังสิต              

วิทยากรโดย :ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย 

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379