ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน
เรื่อง ธาราบำบัดดีอย่างไร ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2556 
ณ ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379