ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมเรื่อง การใช้และบำรุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในงานวิจัย ให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ 
ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379