โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุม 963 (ทันตะ-สหเวช) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ 


Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379