Activities Year 2014(132)
ภาพกิจกรรม บัณฑิตศึกษาจัด โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 5) วันที่ 13-14 ธันวาคม 2557 ณ ห้องบรรยาย 219 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 695 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด กับงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยประทาน ครั้งที่ 1/2557 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เข้าชม 522 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัดให้บริการวิชาการแก่ประชาชนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
เข้าชม 598 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยประทาน ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ณ สนามเดอะ รอยัล แอนด์ คันทรีคลับ
เข้าชม 936 ครั้ง
ภาพบรรยากาศ นักวิจัย บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลในงานวันนักวิจัย มธ.ปี 2557 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
เข้าชม 971 ครั้ง
ภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการคณะสหเวชศาสตร์ เมืื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 592 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด กับงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน 12-13 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารราชสุดา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 1380 ครั้ง
ภาพบรรยากาศ การเปิดศูนย์ปฏิบัติการวินิจฉัยระดับโมเลกุล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารปิยชาติ ชั้น 6 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 515 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ กับงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน 12-13 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารราชสุดา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 727 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ในห้องปฏิบัติการวิจัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557
เข้าชม 1498 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมวิธีการใช้เครื่อง Biorad-Realtime PCR ที่ห้องบรรยาย 219 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
เข้าชม 901 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการทำบุญบำเพ็ญกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
เข้าชม 1033 ครั้ง
โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
เข้าชม 1599 ครั้ง
นักศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ รับทุนการศึกษา สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ – เซฟการ์ด ประจำปี พ.ศ.2557
เข้าชม 622 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด จัดอบรม Office Ergonomics ณ ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าชม 727 ครั้ง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที 15 และ 30 กรกฏาคม 2557 ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
เข้าชม 1229 ครั้ง
คณาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เข้าอบรมเรื่องการตัดเกรด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ห้อง 219 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 807 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ที่ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557
เข้าชม 538 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง 251 ชั้น 2 อาคารปิยชาติส่วนขยาย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
เข้าชม 1132 ครั้ง
คณาจารย์ นักกายภาพบำบัดและนักศึกษากายภาพบำบัด ออกหน่วยกายภาพบำบัด เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี
เข้าชม 947 ครั้ง
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เข้าชม 669 ครั้ง
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 22 กรกฏาคม 2557
เข้าชม 1106 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 556 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557
เข้าชม 1652 ครั้ง
อาจารย์ ดร.ไข่มุกด์ ช่างศรี เป็นตัวแทนภาควิชาเทคนิคการแพทย์นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า เรื่อง บริการตรวจคัดกรองและให้ความรู้ธาลัสซีเมีย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
เข้าชม 597 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่นักกีฬา และผู้ร่วมงาน ในการจัดแข่งขันมวยไทเก็ก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ อาคารยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 861 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการบัณฑิตจิตอาสาเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ณ ป่าชายเลน อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 588 ครั้ง
คณาจารย์ นักกายภาพบำบัดและนักศึกษาออกหน่วยกายภาพบำบัด งานแข่งขันไทเก็ก เนื่องในการฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 15 มิ.ย.2557
เข้าชม 1105 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ (โครงการพัฒนาทักษะตามความต้องการของอาจารย์แต่ละสาขา) หัวข้อ POWERbreathe โดย Mr.John B. วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าชม 636 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในด้านการรักษา และฟื้นฟูนักกีฬาบาดเจ็บทั้งบนบกและในน้ำแก่ศิษย์เก่าและนักกายภาพบำบัด วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 ห้อง 616 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ และหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด อาคารราชสุดา
เข้าชม 526 ครั้ง
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านการจัดการระบบสำนักงาน ณ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ห้อง 303 ชั้น3 อาคารปิยชาติ
เข้าชม 498 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการสัมมนาภาควิชากายภาพบำบัด เรื่อง การพัฒนาหลัก สูตรกายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ห้อง 216,217 ชั้น2 อาคารปิยชาติ และ เดอบัววัลเลย์ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19-23 พ.ค.2557
เข้าชม 885 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์และชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ รีสอร์ทเดอะเกรซ อัมพวา อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม
เข้าชม 905 ครั้ง
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ งานวันปรีดี ประจำปี 2557
เข้าชม 1499 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ชุมชน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
เข้าชม 1245 ครั้ง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการ วิชาการเนื่องในวันครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 681 ครั้ง
บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดบรรยายเรื่อง “Functional analysis of Schistosoma mansoni egg-secreted proteins using lentivirus-delivered micro RNA" เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
เข้าชม 975 ครั้ง
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าศึกษาดูงานที่คณะสหเวชศาสตร์ มธ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557
เข้าชม 417 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ วันที่ 5 เมษายน 2557
เข้าชม 451 ครั้ง
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี สงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ หน่วยวิจัยและบริการทางเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 อาคารราชสุดา คณะสหเวชศาสตร์
เข้าชม 650 ครั้ง
รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง Department of Biomedicine and Health Science, College of Medicine, The Catholic University of Korea เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557
เข้าชม 549 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการแนะแนว ปีการศึกษา 2556
เข้าชม 574 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด ประชุมสรุปผลโครงการมาตรฐานทองโลหิตวิทยา ประจำปี 2556 ณ ห้อง 302 อาคารราชสุดา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557
เข้าชม 671 ครั้ง
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ครบรอบ 18 ปี 18 กุมภาพันธ์ 2557
เข้าชม 643 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมการทบทวนการฝึกเจาะเก็บเลือด ด้วยระบบสุญญากาศ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
เข้าชม 622 ครั้ง
คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางไปดูงาน เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ The Catholic University of Korea, College of Medicine และ Dankook University ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2557
เข้าชม 596 ครั้ง
คณะกรรมการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยให้บริการทางห้องปฎิบัติการด้านการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก (Pap smear) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มค.2557
เข้าชม 495 ครั้ง
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิต ศึกษา สาขานิติวิทยาศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เข้าชม 861 ครั้ง
ฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัยสำหรับ อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557
เข้าชม 1972 ครั้ง
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาในต่าง ประเทศ ณ. ประเทศเกาหลี
เข้าชม 5002 ครั้ง
Activities Year 2013(33)
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการ วิชาการ เนื่องในวันครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เข้าชม 649 ครั้ง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการ วิชาการเนื่องในวันครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เข้าชม 690 ครั้ง
โครงการกายภาพบำบัดสัมพันธ์ครั้งที่ 22
เข้าชม 3860 ครั้ง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
เข้าชม 2782 ครั้ง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการสังคม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556
เข้าชม 1051 ครั้ง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการบริการสังคม วันที่ 6 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เข้าชม 1291 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ออกหน่วยกายภาพบำบัดชุมชน ณ. ชุมชนสะพานแดง เทศบาลนครรังสิต วันที่ 20 ตุลาคม 2556
เข้าชม 1839 ครั้ง
งานมุฑิตาจิต รศ.พอ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม และ รศ.พิมพ์อำไพ เวนเซล ในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
เข้าชม 1443 ครั้ง
กิจกรรมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
เข้าชม 728 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน และการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556
เข้าชม 770 ครั้ง
กีฬาเทคนิคการแพทย-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
เข้าชม 984 ครั้ง
การมาศึกษาดูงานของ อาจารย์ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คณะสเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 สิงหาคม 2556
เข้าชม 716 ครั้ง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 กันยายน 2556
เข้าชม 724 ครั้ง
คณะกรรมการนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ PDCA อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556
เข้าชม 587 ครั้ง
ภาพกิจกรรม “ผู้บริหารพบประชาคมสห เวชศาสตร์” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
เข้าชม 578 ครั้ง
วันธรรมศาสตร์ทำนา...เศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 8 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมนธรรมศาสตร์ทำนา...เศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 8 ที่แปลงนาธรรมศาสตร์ ซึ่งข้าวที่ปลูกได้ในปีนี้จะได้นำ ไปมาเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาหน้า และเำพื่อ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตหนึ่งที่สำคัญของคนไทย
เข้าชม 645 ครั้ง
โครงการไหว้ครู คณะกรรมการนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น ในวันที่ ๑๑ กรกฏาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
เข้าชม 664 ครั้ง
โครงการถวายเทียนจำพรรษา คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดทำโครงการถวาย เทียนจำพรรษา และเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้ง ภายในและนอกคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน ทางการร่วมทำบุญ ซึ่งคณะผู้ดำเนินงานได้นำ เทียนพรรษาและปัจจัยถวายแด่วัดเวฬุวัน ใน วันที่ ๑๘ กรกฏาคม 2556
เข้าชม 705 ครั้ง
พิธีสวมเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556 วันที่ 9 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
เข้าชม 5027 ครั้ง
คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ เดินทางไปที่ University of Perpetual Help ที่ประเทศ Phillippines เพื่อเจรจาความร่วมทางวิชาการ เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2556
เข้าชม 834 ครั้ง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เดินทางไปประเทศ พม่าเพื่อไปเยี่ยมและเจรจาความร่วมมือกับ University of Medical Technology, Yangon, Department of Medical Science, Ministry of Health, Myanmar ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 มิถุนายน
เข้าชม 1809 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ไบโอราด แลบบอราทอรี่ จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาทางการทดสอบ ทาง Red cell serology ณ อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556
เข้าชม 1255 ครั้ง
การประชุมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บัณฑิต ศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย และชีวเวชศาสตร์ (ครั้งที่2) เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมแคนทารี่ จ.พระนครศรีอยุธยา
เข้าชม 971 ครั้ง
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาวิชาการนักกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เมษายน 2556 เรื่อง Mulligan concept โดย กภ.สิรวิชญ์ ทองพูน และ กภ.ภูวรินทร์ นามแดง ณ ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด
เข้าชม 1541 ครั้ง
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ “โรคห่างไกล ใส่ใจสุขภาพกับ สหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวชุมชน คุ้มเกล้า เจริญสุข (ไทเทยิ่น) เป็นอย่างดี ในการอบรมการอ่านผลการตรวจ ร่างกายและแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
เข้าชม 2388 ครั้ง
ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ธาราบำบัดดีอย่างไร ครั้ง ที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าชม 2229 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2556
เข้าชม 815 ครั้ง
อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมประชุมเทคนิคการแพทย์ศึกษาครั้งที่ 6 หัวข้อ toward best practice of leaning and teaching in medical technology เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
เข้าชม 1614 ครั้ง
คณะสหเวชศาสตร์ ออกหน่วยบริการและให้คำปรึกษาสุขภาพแก่ประชาชนชุมชน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เข้าชม 1558 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการ Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าชม 1029 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการอบรมเรื่อง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานในงานวิจัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าชม 2348 ครั้ง
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุม สรุปผล โครงการ Proficiency Testing สำหรับ การตรวจ HLA เพื่อการจัดสรรอวัยวะ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
เข้าชม 929 ครั้ง
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 963 (ทันตะ-สหเวช) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ
เข้าชม 1335 ครั้ง

Home | About us | History | Administration | Staffs | Programes | Researches | Activities | E-office| Video
Faculty of Allied Health Sciences, Thammasat University
99 Moo 18 Paholyothin Road, Klong Luang, Rangsit, Prathumthani 12120 ,Thailand
Tel. +66 (0) 2986 9213-9 Fax. +66 (0) 2516 5379