บทความ ค้นหา
โลกปัจจุบันกับนิติวิิทยาศาสตร์
ผู้เขียน : ศ. พ.ต.อ.นายแพทย์ อุทัย ตีระวนินทร
อ่านบทความ
นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อความเป็นธรรมในสังคม
ผู้เขียน : ศ. พ.ต.อ.นายแพทย์ อุทัย ตีระวนินทร
อ่านบทความ
การใช้ BMI และเส้นรอบวงเอว ในการประเมินภาวะ Metabolic Syndrome ภาคสนาม
ผู้เขียน : ดร.เอนก ภู่ทอง
อ่านบทความ
มาลาเรีย กำลังจะหมดไปหรือมาใหม่พร้อม AEC
ผู้เขียน : ดร. จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์
อ่านบทความ
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และการดูแลรักษาเบื้องต้น
ผู้เขียน : สิรวิชญ์ ทองพูน
อ่านบทความ
ตรวจเลือด ต้องอดอาหาร.....แล้ว น้ำละ??
ผู้เขียน : ดร.เอนก ภู่ทอง
อ่านบทความ
เมื่อตะคริวถามหา
ผู้เขียน :
อ่านบทความ
เรื่องเล่าเบา ๆ....ปวดไหล่ทำอย่างไรดี
ผู้เขียน : ณัฎฐพร ประดิษฐพจน์
อ่านบทความ
การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดที่บ้าน
ผู้เขียน : pt
อ่านบทความ
Diabetic ketoacidosis 2012
ผู้เขียน : รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ
อ่านบทความ
เทคนิคการแพทย์กับการวินิจฉัยเบาหวาน 2012
ผู้เขียน : รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ
อ่านบทความ
การออกกำลังกายในน้ำเพื่อเพิ่มการทรงตัวในผู้สูงอายุ
ผู้เขียน : ปิยาภา แก้วอุทาน
อ่านบทความ
การตรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในอากาศในโรงพยาบาลด้วยวิธี Settle plate
ผู้เขียน : ดร.เอนก ภู่ทอง
อ่านบทความ
กายภาพบำบัด อาชีพที่น่าจับตามอง
ผู้เขียน : ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
อ่านบทความ
การเพาะเชื้อจากเลือด: แนวทางการลดการปนเปื้อนในการเก็บตัวอย่าง
ผู้เขียน : ดร.เอนก ภู่ทอง
อ่านบทความ
การออกกำลังกายในนํ้า เพื่อเพิ่มการทรงตัวใน ผู้สูงอายุ
ผู้เขียน : ปิยาภา แก้วอุทาน
อ่านบทความ
การตรวจเพื่อจำแนกพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อด้วยการเคลื่อนไหว
ผู้เขียน : ดร.สันทณี เครือขอน
อ่านบทความ
ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน(ACUTE PANCREATITIS)
ผู้เขียน : ผุสดี โตบันลือภพ
อ่านบทความ
กินปลาดิบมีสิทธิติดพยาธิ
ผู้เขียน : ดร.ดุจดาว ทรงธรรมวัฒน์
อ่านบทความ
การออกกาลังกายรักษาอาการปวดเข่า
ผู้เขียน : กนกนันทร์ สุเชาว์อินทร์
อ่านบทความ
ทำอย่างไรเมื่อปวดหลัง
ผู้เขียน : ภูวรินทร์ นามแดง
อ่านบทความ
อุปกรณ์พยุงเอวในผู้ป่วยปวดหลัง
ผู้เขียน : พิมพ์อำไพ เวนเซล
อ่านบทความ
อันตรายที่มากับวัตถุเจือปนอาหาร
ผู้เขียน : ดร.มาลินี พงศ์เสวี
อ่านบทความ
โรคกระดูกคอเสื่อมกับการรักษาทางกายภาพบำบัด
ผู้เขียน : เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์
อ่านบทความ
การออกกำลังกายในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมตาบอลิก
ผู้เขียน : จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล
อ่านบทความ
การออกกาลังกายที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผู้เขียน : ปรียาภรณ์ สองศร
อ่านบทความ
เมื่อลูกน้อยเป็น
ผู้เขียน : ปิยาภา แก้วอุทาน
อ่านบทความ
รู้ทันเบาหวาน
ผู้เขียน : ดร.กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม
อ่านบทความ
โรคมือปากเท้า (Hand Foot and Mouth Disease)
ผู้เขียน : ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข
อ่านบทความ
เชื้ออีโคไล แบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารชนิดรุนแรง
ผู้เขียน : ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข
อ่านบทความ
การออกกำลังกายง่ายๆ ในหญิงตั้งครรภ์
ผู้เขียน : สุธีรา ใจดี
อ่านบทความ
คุณแม่มือใหม่ : การดูแลคุณแม่และลูกน้อยหลังคลอด
ผู้เขียน : ดร.เกษรา รักษ์พงษ์สิริ
อ่านบทความ
โรคติดต่อที่มากับภัยพิบัติทางน้ำ
ผู้เขียน : อ.ดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์
อ่านบทความ
การแก้ไขปัญหาโรคข้อไหล่ติด (Adhesive capsulitis)
ผู้เขียน : ชวนพิศ บุญเกิด
อ่านบทความ
การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้เขียน : ภูวรินทร์ นามแดง
อ่านบทความ
ความดันโลหิตสูง ภัยมืดใกล้ตัว คุณป้องกันได้
ผู้เขียน : สมฤดี หาญมานพ
อ่านบทความ
ภาวะกระดูกพรุนกับการออกกำลังกาย
ผู้เขียน : สมฤดี หาญมานพ
อ่านบทความ
ปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุ
ผู้เขียน : ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
อ่านบทความ
ออกกำลังกายอย่างไรให้ได้ผล
ผู้เขียน : ชวนพิศ บุญเกิด
อ่านบทความ
กายภาพบำบัดในชุมชน
ผู้เขียน : ดร.กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
อ่านบทความ
ยืดๆเหยียดๆกล้ามเนื้อสบาย
ผู้เขียน : อ.ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย
อ่านบทความ
หน่วยงานภายใน
หน้าแรกคณะสหเวชศาสตร์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ภาควิชากายภาพบำบัด
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคนิคการแพทย์
สำนักงานเลขานุการคณะ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์กายภาพบำบัดและธาราบำบัด
ฝ่ายวิจัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายการนักศึกษา
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
ศิษย์เก่า
เกี่ยวกับคณะ
แผนกลยุทธ์ปี 2555-2559
ประวัติคณะ
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
ติดต่อคณะ
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(กายภาพบำบัด)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวเวชศาสตร์)
Master of Science Program in Biomedical Sciences
Doctor of Phylosophy Program in Biomedical Sciences
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 โทรสาร 0-2516-5379