วิสัยทัศน์ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พันธกิจ : คณะสหเวชศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คณะสหเวชศาสตร์ ผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 โทรสาร 0-2516-5379